DETTA MÅSTE DU VETA INNAN DU VÄLJAR SNÖRASSKYDD FÖR DITT TAK

DIN NOMO® DOKUMENTATION

nomodoc™
Snörasskyddets funktion är viktig för taket och din trygghet
dokumentation vid Köp, förvaltning och salu av fastighet

Din trygghet vid att välja NOMO® snörassksydd

Med NOMO® Kalkylator är du garanterad nödvändig dokumentation – NOMODOC™. Du kan spara och ladda ner beräkningen till din dator. Det här är ditt kvitto vid slutbesiktningen från besiktningsmannen. Besiktningsmannen går igenom hela bygget för att se om det finns några fel och tar i så fall med dessa i besiktningsprotokollet. Om fel hittas som byggfirman ansvarar för så ska byggfirman åtgärda felen så fort som möjligt och på egen bekostnad. Konsumenttjänstlagen ger husägare rätt att klaga på fel i upp till tio år (Konsumenttjänstlag (1985:716) 17 §).

upprätthåller certifieringen av takpannan

Ingen slipning i takpannor med NOMO®

Vid slipning i takpannan påverkas bärförmåga (brottstyrkan), vattentäthet, beständighet (frostresistens). Med NOMO® slipar du inte in takpannor, vilket är din säkerhet.

I Sverige måste takpannor uppfylla certifering enligt SS-EN 1304 för tegeltakpannor och SS-EN 490 för betongtakpannor.

Dessa kriterier måste uppfyllas av takpannor:
  • Bärförmåga (brottstyrka)
  • Vattentäthet
  • Beständighet (frostresistens)
  • Påverkan av brand utifrån
  • Brandegenskaper
BOVERKET INFÖRMERAR BYGGBRANCHEN

Vad är definitionen på ett snörasskydd enligt Boverket?

Det finns inget i Boverkets byggregler som begränsar användningen av skyddsanordningar mot fallande is och snö beroende på byggnadens fasadhöjd. Om man sätter upp en skyddsanordning ska den klara de laster den kan förväntas bli utsatt för. Samma typ av skydd kan användas, om det är lämpligt, oavsett om fasadhöjden är 2 meter eller 20 meter. I Boverkets byggregler ställs endast krav på när skyddsanordningar för att hindra is och snö från att glida av ett tak och skada människor ska finnas. Vad skyddsanordningarna kallas har ingen betydelse ur det perspektivet.

för mer information se produktjämförelse

FUNKTION – NOMO® versus snöräcke

NOMO® snörasskydd och israsstoppar

Vad ska ett snörasskydd uppfylla? Ett snörasskyd ska hålla snö och is i still på takytan till den smälter. NOMO® är utformat från principen att raskraften tas upp där den förekommer, det vill säga över hela takets yta. Snörasskyddet fungerar så att snö och is ligger kvar på taket tills den smälter. Därmed förhindras att takpannorna går sönder när snö och is glider längs takytan. Genom detta undviker du också skador på takhuvar, takfönster och hängrännor. När snöytan är orörd hjälper den till att förhindra värmeförlust / energiförlust från takytorna. I smältfasen där snö omvandlas till vatten kommer snön att smälta jämnt från takfoten till nock.

Snöräcke med profildurk/galler

Hur fungerar ett snöräcke? Med snöräcke tas snölasten upp vid takfoten längst ner på taket. Trycket från snöräcke tas upp på den bärande väggen. Snöräcken är utformade utifrån principen att snölasten (raskraften) tas upp av liggande rörkonstruktioner eller profilerade galler. Snön pressas mot snöräcket och blir väl komprimerad. Samtidigt skjuts snöytan framåt och över konsolerna som därmed riskerar att och brytas loss. Den överliggande snön utövar ett tryck på den underliggande snön. Till slut kommer den interna friktionen i snön att bli den svaga punkten. Detta får den överliggande snön som rasar på takytan att glida över den packade snön under, över konsollerna och ner på marken. Dessutom kan is pressas under själva snöräcket. Istappar / -spett kan bildas.

Regler för snörasskydd i Sverige

Ordningslag SFS 1993:1617 kap 3 § 3 – “Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.”

Boverkets byggregler (2011:26) 8:243 Boverket (2021). – föreskrifter och allmänna råd. – Snörasskydd skall vara monterade:

  • Vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador
  • Vid taklutningar över 18 grader
  • Alla tak vid fasadhöjd över 8 meter